Werkwijze en privacy verklaring

PRIVACY VERKLARING

Praktijk voor kinderdietetiek Nienke Drost gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van Praktijk voor kinderdietetiek Nienke Drost dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?
Praktijk voor kinderdietetiek Nienke Drost heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren we u gegevens?
Praktijk voor kinderdietetiek Nienke Drost bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Praktijk voor kinderdietetiek Nienke Drost zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Praktijk voor kinderdietetiek Nienke Drost heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Praktijk voor kinderdietetiek Nienke Drost zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Praktijk voor kinderdietetiek Nienke Drost een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Praktijk voor kinderdietetiek Nienke Drost blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar kindervoeding@kinder-dietist.nl . Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Praktijk voor kinderdietetiek Nienke Drost neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het tel nr 0621104174 of via kindervoeding@kinder-dietist.nl

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Praktijk voor kinderdietetiek Nienke Drost kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via het algemene telefoonnummer of via kindervoeding@kinder-dietist.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Werkwijze

Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een 1e consult.
Dit vindt plaats in Paramedisch Centrum de Spil te Diepenveen (Gemeente Deventer) of kan op indicatie thuis.

Vooraf kan ik vragen om een eetdagboek waarin 3-5 dagen is genoteerd wat er is gegeten/gedronken naar mij te mailen.

EERSTE CONSULT
De vraagstelling aan de kinderdietist wordt doorgenomen: wat is de reden van het bezoek, wat zijn de klachten of probleem en wat wil men bereiken.
Algemene gegevens zoals naam,adres, geboorte datum, ziektekostenverzekering, gezinssituatie, school , sport-activiteiten worden nagevraagd.
De kinderdietist zal de uitgebreidt navraag doen naar de eetgewoonten (voedingsanamnese), gebruikte voedingsmiddelen en hoeveelheden hiervan. Dit gerelateerd aan de vraagstelling en klachten. Indien er voor het 1e consult een voedingsdagboek is opgestuurd wordt dit besproken.
Naar aanleiding van de verzamelde gegevens zal de kinderdietist een dietistische-diagnose stellen en deze met de ouders en het kind/jongere bespreken.
Tijdens het 1e consult wordt een behandelplan gemaakt en besproken met ouders en kind. Soms zijn er nog aanvullende gegevens nodig of is hier een 2e consult voor nodig.
Schriftelijke voedingsinformatie wordt verstrekt of later toegestuurd.
De gesprekstijd van het 1e consult is 45-60 minuten.
De totale tijdsinvestering dietetiek voor het 1e consult is 90-105 minuten. (gesprek + administratietijd).

MEENEMEN NAAR HET EERSTE CONSULT
Gegevens ziektekostenverzekering, BSN nummer.
Verwijzing arts. NB: Vanaf 1 spetember 2011 kunt u ook zonder verwijzing bij de (kinder)dietist terecht.
Bij kinderen onder de 6 jaar: groeiboekje van het consultatiebureau.

TWEEDE EN VERVOLG CONSULTEN
Deze duren doorgaans 30 minuten inclusief administratietijd (Uitzondering: het maken van aanvullende voedingsberekeningen, dit vraagt extra tijd).
Afhankelijk van de indicatie kunnen vervolg consulten (gedeeltelijk) via telefonisch contact of via de mail plaatsvinden.

Tijdens vervolg consulten wordt:

 • het dieetadvies verder besproken.
 • aanvullende dieet- en/of voedingsinformatie verstrekt.
 • de voorgang en het resultaat van het dieetadvies worden besproken.
 • zonodig het dieetadvies aangepast.
 • er wordt aandacht en tijd besteed hoe de noodzakelijke veranderingen van voedingsgewoonten kunnen worden ingepast in het gezin en het leven van het kind/jongere.

SAMENWERKING ANDERE DISCIPLINES
Indien wenselijk wordt, in overleg, samengewerkt met een kinderfysiotherapeut, logopedist, kindercoach of kinderpsycholoog.

RAPPORTAGE
De kinderdietist rapporteert schriftelijk de geadviseerde aanpassingen in de voeding en het bereikte doel aan de verwijzer.

Contact Info

Adres: Paramedisch Centrum De Spil, Draaiomsweg 46a, Diepenveen
Telefoon: 06-21104174
Email: kindervoeding@kinder-dietist.nl